پردیس صنایع سرامیکی خراسان

دانش بنیان: نوپا
مرحله پیش رشد
مرکز رشد جامع
سید محمد امین سیدموسوی مدیر عامل