اختراع Invention
ظهور عملی ایده جدید است که موضوع یا محصول جدیدی که تا کنون که وجود نداشته است را به وجود می آورد . پروانه ثبت اختراع به حق ویژه ای گفته می شود که به یک اختراع اعطا می گردد و برای مخترع یامالک آن حمایتی را ایجاد می نماید که تا مدت محدودی(اغلب 20 سال) ادامه می یابد. بدین معنا که اختراع بدون اجازه ی مخترع یا سازنده نمی تواند برای مقاصد تجاری ساخته، استفاده، توزیع و یا فروخته شود.
نوآوری Innovation
عبارت است از به هم پیوستن فناوری ها و اختراعات موجود، به منظور آفرینش محصول، فرایند یا سیستم پیشرفته تر. نوآوری به مفهوم اقتصادی آن، یعنی تجاری کردن محصول، فرایند یا سیستم پیشرفته تر و بهره برداری از آنها، زودتر از سایر رقیبان.
نوآوری وسیع تر از اختراع است. اختراع زمانی به نوآوری تبدیل می شود که در قلمرو اقتصادی به صورت کالایی تولید شده، یا فرایند های تازه و بهبود یافته، تجلی کند.
ابتکار
هر نوع نوآوری، تغییرات و اصلاحات مربوط به موضوع یا محصول که موجب ارتقای کیفی ان محصول یا موضوع شود،ابتکار است.
مالکیت فکری، مالکیت معنوی، دارائی فکری Intellectual propperty
ایجاد فکر اعم از ابداعات، اختراعات، آثار هنری، نشانه ها، نامها، تصاویر و طرح ها ی مورد استفاده در تجارت.
حقوق مالکیت فکری، حقوقی است که به صاحب آن اجازه می دهد از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر انسان منحصرا استفاده نماید.
دانش فنیknow-how
مجموعه ای از اطلاعات صنعتی، مفید و ارزشمند که به همراه آن آگاهی ها و مهارت ها فنی و غیر فنی که در طراحی، ساخت و عملیات واحد صنعتی به منظور تولید و ساخت محصول و یا مواد، مورد نیاز است، وجود دارد.
کارآفرینی Entepreneurship
سازماندهی تولید و اعمال شیوه های نوین وسود آورو مقابله با مخاطرات احتمالی در فعالیت های اقتصاد.
تحقیق، پژوهش research
هر گونه فعالیت نظام یافته و خلاق درجهت گسترش مرز های دانش و حل مشکلات اقتصادی، علمی، فنی، اجتماعی، فرهنگی.
تحقیقات بنیادیbasic Research
کاوش های اصیل و بدیع در مرز های دانش برای بسترسازی علمی لازم برای حل مسائل جاری و آتی.
تحقیقات توسعه ای Development research
عبارت است از هرگونه تحقیق منظم مبتنی بر دانش موجود،حاصل از تحقیقات وتجربیات که به منظور تولید مواد، فراورده ها ، وسایل، ابزار، فرایند ها وروش های جدید و یا بهبود آن ها صورت گیرد.با استفاده از این تحقیقات محصول موجود از لحاظ کیفی یا کمی ارتقا می نماید.
مرحله نیمه صنعتی PILOT PLANT
در رابطه با طرح های تحقیقاتی به مرحله ای اطلاق می شود که پس از پایان مرحله نمونه سازی بهاجرا در آمده ونتایج حاصل از نمونه سازی برای ساخت تعداد محدودی از محصول به منظور کسب اطلاعات لازم جهت تولید انبوه به گرفته شود.
فناوریTECHNOLOGY
دانش نحوه طراحی، توسعه، ساخت، و کنترل کیفیت مصنوعات
روش های مدرن برای تولید محصولات و یا انجام کارها
فناوری حاصل از ترکیب موزون محارت ها، دانش ها ( دانش چرایی و چگونگی )، اطلاعات، سخت افزار و مدیریت، مربوط به تهیه کالا و ارضه خدمات می باشد.
توسعه ی فناوری Technology development
عبارت است از فرایند خلق فناوری های نوین برای فراورده ها، فرایندها، نظام ها و موقعیت های بهتر یا کاملا جدید، از طریق بهره گیری فناوری کسب شده و دانش، تجربه و مهارت حاصل از آن و تلفیق این عوامل با داده ها و یا یافته های فناورانه موجود در یک کشور. در مقایسه با انتقال فناوری که عمدتا به دنبال افزایش ظرفیت های تولیدات است. مقوله توسعه فناوری عمدتا ارتقاء کیفیت و توان بهبود و ایجاد و ارتقای فناوری را دنبال می کند.
ایجاد فناوری
عبارت است از تبدیل ایده ها به کالاها و خدمات جدید و روش های آن و یا هرگونه نوآوری و بهبود در روش های تولیدی و خدمات موجود.
انتقال فناوری Technology Transfer
فرایندی است که در آن یک فناوری از مبدأ به مقصد دیگری انتقال می یابد، برای تولید کالا و خدماتو نیز دستیابی به ابزار لازم جهت توسعه ابزار و روش ها فناوری مربوط، مستقل از صاحب اصلی فناوری.
اشاعه فناوری
عبارت است از گسترش کاربرد فناوری که به واسطه آن یک فناوری از طریق مجاری معین بین کاربران فناوری انتشار می یابد.
جذب فناوری
اگر فناوری وارداتی، در محیط مقصد، بومی سازی شده و به شکل طبیعی، توسط سازمان های متعدد و برای منظور هاغی مختلف مورد استفاده قرار گیرد، آنگاه جذب فناوری صورت گرفته است.
بومی سازی فناوری
عبارت است از تغییر مناسب در فناوری وارداتی به نحوی که به لحاظ منافع و یا نتایج، با مزیت ها و نیازهای بومی تطابق بیشتری پیدا می کند.
جذب و بومی سازی فناوری
عبارت است از دریافت (یادگیری) بهره برداری کامل و انطباق فناوری با شریط محلی (اجتماعی، فرهنگی، اقلیمی و...) کشورها، با رویکرد رفع نیازمندی های بازار.
تعاریف و اصطلاحات مراکز رشد فناوری
مراکز رشد علمی و دانشگاهی
Academic and scientific Incubators
این نوع مراکز رشد، مؤمولا توسط مراجع علمی و دانشگاهی برای توسعه اقتصادی و کاربردی کردن دستاورد های واحد های فناوری های نو و جدید در زمینه های بخصوصی و تآمین منابع مالی لازم برای توسعه و تکامل فناوری هایی که ارزش اقتصادی بالا برای آن تصور میشود، شکل می گیرد.
مراکز رشد تحقیق پایه ای
incubators Basic Research
این نو از مراکز رشد به سبب شکاف موجود در اکتشافات چند رشته ای ایجاد گردید. هدف این دسته از مراکز رشد انجام تحقیقات پایه ای و رشد شرکت های زایشی است. در این نوع از مراکز رشد، ایده ها در ازمایشگاه ها پرورش می یابند تا برای ارائه در عرصه اقتصادی و تولید آماده شوند.
نقطه سربه سر Break-even point
تحلیل نقطه سر به سر اطلاعاتی حیاتی در خصوص میزان موفقیت برنامه کسب و کار ارائه می کند. در نقطه سربه سر، درآمد های کل مساوی کل هزینه های ثابت و متغییر می باشد و سود خالص برابر باسفر است مقدار تولید بیشتر به سود منجر می شود در حالی که تولید کمتر به معنی زیان می باشد. تحلیل نقطه سربه سر به درک امکان وجود سود کمک می کند. نقطه سربه سر پایین تر احتمال سود آور بیشتر را در طرح نشان می دهد. کسب و کاری که نقطه سر به سر 30% از میزان فروش مورد انتظار فراهم سازد نسبت به کسب و کاری که نقطه سر به سر آن 90% از فروش مورد انتظار را داراست مخاطره کمتری دارد.
شبکه فرشتگان کسب و کارusiness angel networks
سازمانی است که هدف آن تسهیل ارتباط کارآفرینان با فرشتگان(کمک رسانان) کسب و کار می باشد.
مرکز رشد کسب و کار Business incubator
مرکز رشد و کسب و کار فرایند آغاز رشد شرکت ها را تسریع می کند. این مرکز، یک مدل به اثباط رسیده است که کارآفرینان با تجربه، شبکه ها ابزار هایی فرآهم می اورد که برای موفقیت سرمایه گذاری شرکت ها الزامی است. این مرکز رشد، اقتصاد های متنوع و تجاری سازی فناوری برنامه ریزی می کند، شغل می آفریند و ثروت ایجاد می کند. یک ابزار توسعه اقتصادی که به منظور تسریع رشد و موفقت شرکت های کار آفرین از طریق عرضه منابع و خدمات حمایتی کسب و کار طراحی شده است. هدف اصلی یک مرکز رشد کسب و کار تولید مؤسسات موفقی است که بتوان برنامه را از نظر مالی بدون اتکا و خودکفا ترک کنند. این مراکز رشد «فارغ التحصیل» بیرون می دهد شفل آفرینی می کنند، به همسایگان جرعت می بخشند، فناوری های جدید اساسی را تجاری می سازند و اقتصاد محلی و ملی را تقویت می کنند. مرکز رشد یک مدیریت در محل است که کسب و کار، بازاریابی و منابع مدیریت برازنده نیازهای شرکت را توسعه می دهد و هماهنگ می کند. همچنین مراکز رشد دسترسی مراجعان به فضا ی اجاره ای مناسب و اجاره نامه های منعطفف خدمات و تجهیزات اداری مشترکف، خدمات حمایتی فناوری و یاری در کسب منابع مالی ضروری را برای رشد شرکت فراهم می آورد. مراکز رشد را می توان بر حسب 6 متغییر اصلی زیر تعریف کرد:
1. بامیان
2. هدف ها و غایت ها
3. نوع پروژه هایی که با آن سر و کار دهرند
4. نوع خدمات ارائه داده شده
5. الگو تأمین مالی
6. بافت که فعالیت مرکز رشد مشخص می شود.
دارايي خالص كسب و كار Business Net Worth
دارايي يك سازمان هنگامي كه بدهي هاي آن از ارزش دارائيهايش كسر مي گردد كه اغلب مترادف با ارزش دارايي خالص در نظر گرفته مي شود. (بدين معني كه: دارئيهاي كل در ترازنامه منهاي بدهي هاي جاري)، ارزش خالص همچنين مي تواند در ترازنامه هايي كه بندرت ارزش واقعي دارائيها را نشان مي دهد گمراه كننده باشد به منظور حصول به ارزش دارايي معمولا" لازم است به جاي ارزش دفتري از ارزش بازاري آنها تعيين شود.