مریم پارسا کارشناس مسئول خدمات تخصصی و پشتیبانی تلفن: ۲۸۰۳

 محمد فروغی کارشناس تجاری سازی تلفن: ۲۸۰۴

عابده عباسی کارشناس تجاری سازی تلفن: ۲۸۰۵

حمیدرضا وفائی کارشناس پشتیبانی تلفن: ۲۸۰۲