همکاران مرکز رشد واحدهای فناور جامع
محمد امین رئیس مرکز رشد واحدهای فناور جامع تلفن: ۲۸۱۰

رضا ابراهیمی کارشناس مرکز رشد تلفن: ۲۴۴۷

مهناز کردی کارشناس مرکز رشد تلفن: ۲۳۵۱
همکاران مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی
طراوت زارعی طوسی کارشناس مرکز رشد تلفن: ۲۱۷۷

سمانه رحمانی کارشناس مرکز رشد تلفن: ۲۴۰۱