مزایای پذیرش و استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

 • تسهیل ارتباط با موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی دانشگاه
 • استفاده از امکانات و زیرساخت های مشترک و کاهش هزینه ها
 • بهره برداری از ارتباطات ایجاد شده با سازمان ها
 • تسهیل ارتباط با نیرو های متخصص و جوان دانشگاهی و تامین نیروی کار
 • استفاده از مزایای همجواری واحد های فناوری با یکدیگر
 • امکان استفاده از سمینار ها و کارگاه های آموزشی که در محل پارک برگزار می شود
 • پیدا کردن یک وجهه اعتباری جدید در قالب حضور در پارک علم و فناوری جهت توسعه بازار
 • پشتیبانی دولت و دستگاههای متولی از شرکت ها جهت توسعه فعالیت های خود
 • استفاده از ظرفیت ترک تشریفات مناقصه پارک در انعقاد قرارداد با سایر نهادهای دولتی
 • حمایت از ثبت اختراعات داخلی و خارجی
 • حمایت از ثبت علامت تجاری داخلی و خارجی
 • حمایت در تهیه طرح توجیهی
 • حمایت از اخذ استانداردها و تائیدیه های ملی و بین المللی
 • حمایت از کارآموزی دانشجویان در شرکت های مستقر
 • بهره مندی از خدمات مشاوره ای (حقوقی، مالی،بازاریابی)
 • حمایت از انجام پایان نامه های دانشجویان مرتبط با حوزه های تخصصی شرکت های مستقر
 • حمایت از حضور در تورهای فناوری
 • حمایت از حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی
 • امکان استفاده از ظرفیت آزمایشگاههای دانشگاه
 • تسهیل در بهره مندی از منابع مالی صندوقهای موجود (صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش)
 • ارتباط با پارکهای فناوری داخل و خارج از کشور در زمینه انتقال فناوری
 • بهره مندی از ظرفیت دانشجویان بین الملل
 • استفاده از شبکه کارگزاران تخصصی در حوزه فناوری
 • دسترسی به خدمات و امکانات ارتباطی،اینترنت،کتابخانه مجهز و...
 • تعامل نزدیک و مستمر با بزرگترین دانشگاه شرق کشور (ظرفیت اعضای هیات علمی و دانشجویان)