563323646356  
  • معرفی به آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده ها و واحدها جهت دریافت خدمات

 

  5325120111111111111

 

563563265656565  

 

  • فضای کارگاهی به مساحت 330 متر مربع (سرمایه گذاری 600 میلیون)
  6496666666524

 

615215215241526313523615125  
  • فضای خدمات گلخانه ای به مساحت 600 متر مربع (سرمایه گذاری 200 میلیون)

 

  • مرکز نوآوری و توسعه فناوری های پیشرفته با در اختیار داشتن 4 آزمایشگاه و 40 دفتر کار جهت واحدهای فناور و واحدهای R&D صنایع استان
  6145645231531312