همکاران حوزه مدیریت
امیرحسن امیری سرپرست پارک علم و فناوری تلفن: ۲۸۰۱

مرتضی سعادتی کارشناس روابط عمومی و بین الملل تلفن: ۲۸۰۸

همکاران گروه امور موسسات
الهه غفوریان کارشناس امور موسسات تلفن: ۲۸۰۹

حانیه گلی کارشناس امور موسسات تلفن: ۲۸۰۷

همکاران مرکز رشد واحدهای فناور جامع
محمد امین رئیس مرکز رشد واحدهای فناور جامع تلفن: ۲۸۱۰

رضا ابراهیمی کارشناس مرکز رشد تلفن: ۲۴۴۷

مهناز کردی کارشناس مرکز رشد تلفن: ۲۳۵۱
همکاران مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی
طراوت زارعی طوسی کارشناس مرکز رشد تلفن: ۲۱۷۷

سمانه رحمانی کارشناس مرکز رشد تلفن: ۲۴۰۱
همکاران گروه خدمات تخصصی، تجاری سازی و پشتیبانی
مریم پارسا کارشناس مسئول خدمات تخصصی و پشتیبانی تلفن: ۲۸۰۳

 محمد فروغی کارشناس تجاری سازی تلفن: ۲۸۰۴

عابده عباسی کارشناس تجاری سازی تلفن: ۲۸۰۵

حمیدرضا وفائی کارشناس پشتیبانی تلفن: ۲۸۰۲