فرم مورد نظر را تکمیل نموده و به آدرس stp@um(dot)ac(dot)ir ارسال فرمایید.

 
edit icon فرم پذیرش واحد کارگزاران ارائه خدمات تخصصی

computer icon فايل ارائه کارگروه تخصصی پذیرش واحدهای فناور متقاضی استقرار در پارک