22 5

شرايط پذيرش در مركز رشد واحدهاي فناور چيست؟
واحدهاي فناوري با داشتن شرايط زير در قسمت پيش رشد مرکز براي يک دوره شش ماهه قابل پذيرش هستند:

پذيرش واحدها بر اساس امتيازدهي از كاربرگ تهيه شده توسط واحد فناور صورت مي پذيرد. بدين منظور مديريت مركز بر اساس نظر داوران امتيازدهي را انجام مي دهد و جهت تصويب به شوراي مركز رشد ارائه مي نمايد. در صورتيكه تعداد متقاضي بيش از ظرفيت پذيرش بود، دو برابر ظرفيت پذيرش به شورا ارائه خواهد شد.
1- به ثبت رسيده باشند و يا درجهت ثبت واحد فناوري اقدام کنند.
2- زمينه فعاليت آنها در حيطه فعاليت هاي مركز رشد باشد.
3- ايده محوري ،‌ کاربردي و محصول آن اقتصادي باشد.
4- داراي ترکيب نيروي انساني متناسب با زمينه فعاليت خود باشد.
5- برنامه اجرايي زمان بندي شده مناسب و متناسب براي استقرار در مرکز ارائه نمايند.

نحوه ارائه درخواست جهت پذيرش در مركز چگونه است؟
متقاضيان پذيرش در مركز ابتدا بايد كاربرگ پذيرش در مركز را از مركز رشد يا از سايت مركز دريافت و سپس آن را به دقت تكميل نمايند و كاربرگ تكميل شده را به همراه مدارك لازم براي پذيرش كه شامل رزومه شخصي هر يك از موسسين، همكاران، مشاوران - كپي مدارك تحصيلي دانشگاهي (موسسين و همكاران)- تصوير اساسنامه شركت ( براي متقاضيان دوره رشد) و فتوكپي قراردادهاي انجام شده و در حال اجرا براي مؤسسات موجود مي باشند را به مركز رشد تحويل دهند تا تقاضاي آنها جهت پذيرش بررسي شود.

خدمات قابل ارائه در مركز شامل چه مواردي مي باشد ؟
1- خدمات اسكان: شامل فضاي اداري اختصاصي ، اتاق جلسات ، سالن كنفرانس ، انبار ، پاركينگ

2- خدمات اموزشي : شامل برگزاري كلاس ها و دوره هاي تخصصي علمي ، فني و تجاري از قبيل مديريت و كنترل پروژه ، روش هاي تحقيق ، تحليل داده ها ، بازاريابي و ساير دوره هاي تخصصي بنا به درخواست واحد ها و تشخيص مركز رشد ، حضور در سمينارها ، كارگاههاي اموزشي و نمايشگاهها

3- خدمات كارگاهي و ازمايشگاهي : شامل استفاده از كارگاه ها و ازمايشگاههاي مستقر در مركز و كارگاهها و ازمايشگاههاي طرف قرار داد با مركز
4- حمايت هاي مالي : شامل اعطاي وام هاي كم بهره ، خريد تجهيزات و مواد ازمايشگاهي ، پرداخت هزينه تعميرات دستگاهها ، پرداخت حق مشاوره داخل و خارج از مركز ، هزينه شركت در نمايشگاهها ، هزينه مسافرت ، هزينه خدمات ازمايشگاهي و كارگاهي خارج از مركز
5- خدمات اداري : شامل منشي گري ، تايپ و تكثير ، تلفن ، فاكس ، مديريت مالي ، كارپردازي ، تجهيزات اداري
6- خدمات شبكه و اطلاع رساني ، كتابخانه تخصصي : شامل شبكه اينترنت با سرعت بالا ، طراحي و ميزباني صفحات خانگي در اينترنت ، خدمات سخت افزاري و نرم افزاري رايانه اي ، استفاده از كتابخانه مركز رشد و كتابخانه دانشگاه و ساير كتابخانه هاي طرف قرارداد با مركز رشد ، سفارش خريد كتب ، مجلات ، نوار وCD

اعتبارات تخصيص يافته به واحدهاي فناور موجود در مركز چگونه قابل دريافت هستند؟
اعتبارات حمايتي به واحدهاي فناور به صورتهاي زير پرداخت مي‌شود:

1- در قبال اسناد مثبته ارائه شده توسط واحدهاي فناور از شخص حقيقي يا حقوقي بستانکار/پيمانکار/ فروشنده.
2- تنخواه گردان به صورت ماهيانه به تشخيص مدير مركز بر اساس قوانين و مقررات (در اين مورد پس از انجام هزينه ارائه اسناد مثبته به مرکز و تصفيه ماهانه آن ضروري است).
3- برداشت از اعتبارات واحد فناور جهت هزينه‌هايي مانند خدمات اداري و آزمايشگاهي

نحوه ارزيابي واحد ها در زمان حضور در مركز رشد چگونه و در چه زمانهايي مي باشد؟
ارزيابي واحدهاي مستقر در مرکز رشد همواره صورت مي‌گيرد. براساس پيشرفت شاخصها و تحقق اهداف مندرج در برنامه كاري هر واحد و مدت زمان استقرار در مرکز رشد در دوره‌هاي زماني سه يا شش ماهه براي دوره رشد و دوره زماني دو ماهه براي واحدهاي فناور مستقر در قسمت پيش رشد توسط شوراي نظارت و ارزيابي مرکز رشد انجام مي‌گيرد.علاوه بر نظارت و ارزيابي دوره‌اي و منظم، به صلاحديد مدير مرکز رشد امکان ارزيابي موردي واحدهاي فناور نيز وجود خواهد داشت.

نحوه خروج واحد هاي فناور از مركز رشد را بيان كنيد؟
فعاليت (استقرار) واحدهاي فناور در مرکز رشد به يکي از روشهاي زير خاتمه خواهد يافت:
• دستيابي به معيارهاي رشد يافتگي
• اتمام زمان اقامت تعيين شده
• عدم تمايل واحد فناور به ادامه استقرار در مركز
در شرايط ذيل مرکز رشد مي‌تواند در صورت تصويب شوراي مركز رشد يک جانبه قرار داد استقرار را فسخ نمايد:
• عدم رعايت مقررات مركز رشد
• ارائه اطلاعات نادرست ويا عدم ارائه حقايق به مرکز رشد
• عدم دستيابي به اهداف كمي و كيفي مندرج در طرح تجاري
واحد فناور موظف است پس از دريافت حكم خروج، كه به تاييد شوراي مركز رشد رسيده است در مدت زمان يک ماه نسبت به تسويه حساب، تخليه فضاهاي دراختيار و خروج از مرکز رشد اقدام نمايد.

آيا مدت حضور واحد فناور در مركز رشد قابل تمديد است؟
زمان استقرار در دوره رشد مقدماتي با تصويب مدير مركز تا 3 ماه قابل تمديد است.
زمان استقرار در دوره رشد با تصويب شوراي مركز رشد در دوره هاي شش ماهه تا 2 سال قابل تمديد مي‌باشد.

طرح فناورانه چیست؟
طرح یا ایده بازارپسند که اجرای آن مبتنی بر تحقیقات و فناوری باشد و پژوهش های آن انجام پذیرفته باشد.
برای درخواست ارزیابی تخصصی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟
برای درخواست ارزیابی تخصصی اختراع ،لازم است به یکی از مراجع منطقه ای مالکیت فکری به شرح زیر مراجعه شود:

ردیف نام مرجع واحد ذیربط تلفن
1  سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران دفتر مالکیت فکری   88828051
2 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان  دفتر انتقال فناوری  3871744 
3  پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مرکز مالکیت فکری ،تجاری سازی و شرکت های فناور  88334700 
4  دانشگاه تبریز  اداره ارتباط با صنعت و مالکیت فکری 3393530 
5 دانشگاه شیراز  دفتر مالکیت فکری  6274290
6134733 
6 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  دفتر مالکیت فکری   66952282(داخلی 105)
7 دانشگاه علم و صنعت ایران   دفتر همکاری های علمی و صنعتی 77240448
77491241
77491236
77240442 
8  دانشگاه فردوسی مشهد  مدیریت کارآفرینی و مالکیت فکری 8780099
8763346 برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاری سازی اختراع به کجا می توان مراجعه کرد؟
برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع می توان مستقیما به مراکز رشد و برای تجاری سازی اختراع مستقیما به پارک های علم و فناوری مراجعه کرد.

چه نهادهایی در ارتباط با مخترعین و مبتکرین وجود دارد؟
1-وزارت علوم تحقیقات و فناوری (دفتر امور نوآوران و ارزشیابی فناوری )
آدرس :تهران ،شهرک قدس ،میدان صنعت ،خیابان خوردین ،خیابان هرمزان ،نبش خیابان پیروزان جنوبی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،طبقه 10
http://techno.msrt.ir :ایمیل
تلفن : 82233490-021
نمابر:88575662 و82236683
2-مراجع منطقه ای مالکیت فکری
3-اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
آدرس :تهران ،بالاتر از مطهری ،خیابان قائم مقام فراهانی ،بالاتر از تهران کلینیک ،نبش کوچه میرزا حسینی ،پلاک 222
تلفن :7-88100995-021
4-بنیاد ملی نخبگان
نشانی :تهران ،میدان تجریش ،خیابان ولیعصر ،خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه )،کوچه شیرکوه ،پلاک 24/1
www.bonyad-nokhbegan.ir
تلفن :22414193-021
5-صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
آدرس :تهران ،خیابان کارگر شمالی ،بعد از تقاطع جلال آل احمد ،کوچه پنجم ،پلاک 4/1
www.insf.org
تلفن :88003981-021
6-صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان مطهری ،خیابان منصور ،پلاک 100 ،طبقه دوم
www.rdfund.ir
تلفن :88557678-021

دوره رشد مقدماتی (Pre-Incubation)چیست؟

راه اندازی و ایجاد مؤسسات فناوری خصوصی شرایطی را ایجاب می کند که معمولا واحد های متقاضی مرکز رشد از آن برخوردار نمی باشند.
به منظور فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای واحد های فناوری نوپا دوره ی رشد مقدماتی در مرکز رشد فعال می شود.
در این دوره به افراد یا گروه های مستعدی که دارای ایده های فناورانه هستند، مشاوره و آموزش های لازم برای تثبیت ایده ی فناورانه و برنامه کاری، تثبیت و شناسایی گروه های کاری و ایجاد هویت مستقل حقوقی داده می شود.
مدت دوره رشد مقدماتی 6 ماه است که بنا به ضرورت با تصویب شورای مرکز رشد تا 9 ماه قابل تمدید است. در طول مدت این دوره، مؤسسات مؤظف به تکمیل و اثبات ایده ی محوری، تثبیت تیم کاری و ارائه برنامه کاری برای ورود به دوره رشد می باشند.
ضرورت اصلی این روره، جذب نیرو های خلاق دانشگاهی، تغییر الگو ذهنی اشتغال و تسریع مراحل رشد و شفافیت تعاملات در دوره رشد است.

منظور از دوره ی رشد چیست؟
دوره ای است که طی آن یک مؤسسه با اجرای برنامه کاری مصوب که بر اساس ایده ی فناورانه تنظیم شده است به یک مؤسسه ی فعال و موفق اقتصادی تبدیل می شود.
روند رشد مؤسسات فناوری طی حضور در مرکز رشد بر اساس شاخص های رشدیافتگی
رشد علمی و فناوری
رشد مالی و اقتصادی
رشد سازمانی
مورد بررسی قرار می گیرد. زمان این دوره حد اکثر 3 سال است که تحت شرایط خاص با تصویب شورا ی مرکز رشد تا 5 سال قابل تمدید است.

شرایط پذیرش یک مؤسسه در مرکز رشد چیست؟
درخواست مؤسسات فناوری متقاضی استقرار بر اساس دارا بودن سه شرط زیر ارزیابی خواهد شد:
*داشتن ایده ی فناورانه( محوری) مناسب که مرحله پژوهشی آن انجام پذیرفته باشد.
*ترکیب نیروی انسانی متنایب با زمینه ی فعالیت مؤسسه و دارای هویت حقوقی مستقل.
*ارائه برنامه کاری (Business Plan)
اولویت پذیرش با مؤسسات دارای تیم کاری متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی و نوآوران است که طرح های مبتنی بر فناوری های نوین دارند.
مؤسساتی که در شناسایی ایده ی محوری ابهاماتی داشته باشند و یا جهت تکمیل برنامه ی کاری خود نیاز به زمان داشته باشند، در صورت برخورداری از امتیازات مربوط به تیم کاری مناسب، می توانند برای ورود به دوره ی رشد مقدماتی اقدام کنند.
مؤسسات مستقر در دوره ی رشد مقدماتی، با برخورداری از نیاز های اولیه ی یک واحد فناور، مؤظف به اثبات ایده ی محوری، تثبیت تیم کاری و نیروی انسانی مورد نیاز یک مؤسسه ی خصوصی و ثبت حقوقی شرکت و ارائه ی برنامه ی کاری به منظور ورود به دوره ی رشد می باشد.
در صورت موفقیت مؤسسه برای ورود به مرحله ی رشد که توسط شورای مرکز رشد تصویب می گردد، هزینه های دوره ی رشد مقدماتی مشمول تخفیف خواهد شد.

آیا یک شرکت می تواند هم زمان در دو مرکز رشد استقرار یابد؟
با توجه به محدودیت امکانات و منابع، یک شرکت فقط مجاز به استقرار در یک مرکز رشد می باشد.

آیا یک شرکت مستقر در یک مرکز رشد می تواند در صورت ضرورت به مرکز رشد دیگری انتقال یابد؟
یک واحد فناور مستقر در مرکز رشد با توجه به التزام در انجام تعهدات حقوقی قرارداد های منعقده با مرکز رشد، فقط در صورت تسویه حساب می تواند درخواست پذیرش خود را به مرکز رشد دیگری ارائه نماید.

آیا برای ارزیابی و تایید علمی اختراع شرایط خاصی وجود دارد؟
برای پذیرش پذیرش تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع شرایط زیز ضروری است.
1. ثبت اولیه اختراع در مراجع حقوقی (اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی) و ارائه ورقه ثبت.
2. ارائه تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، همراه با مدارک کامل و مستند اختراع ثبت شده.
3. ارزیابی و تأیید علمی اختراع بیش از دو بار انجام نخواهد گرفت (به این معنی که در صورت اعتبار علمی اختراع متقاضی تنها یکبار دیگر ارزیابی علمی آن توسط مرجع دیگری غیر از مرجع بررسی کننده اولیه، امکانپذیر است).

برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد؟
برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع لازم است به اداره کل امور نوآوری ارزیابی نو اوری (واقع در تهران: خیابان انقلاب، میدهن فردوسی، خیابان فرصت جنوبی، شماره 71، طبقه پنجم) مراجعه شود.
علاوه بر اداره کل نوآوران و ارزشیابی فناوری برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع می توان به مراجع منطقه ای زیر نیز مراجعه کرد.
1- تهران بزرگ:سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، دانشگاه تهران(واحد های IP)
2- مرجع منطقه ای مرکزی کشور، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان (واحدIP )
3- مرجع منطقه ای جنوب کشور، شیراز، دانشگاه شیراز (واحد (IP
4- مرجع منطقه شرق کشور، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد(واحدIP)
5- مرجه منطقه ای شمال غربی کشور، تبریز دانشگاه تبریز(واحدIP)

برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاری کردن اختراع به کجا می توان مراجعه کرد؟
برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع می نوان مستقیما به (مراکز رشد) و برای تجاری کردن اختراع مستقیما به (پارک های فناوری) مراجعه کرد.
ارزشیابی فناوری آماده راهنمایی و معرفی متقاضیان به مراکز رشد و پارک های فناوری و دیگر نهادها و سازمان های حمایت کننده از نوآوران هستند.
نشانی، تلفن و نمابر کلیه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در این کتاب چه آورده شده است.

آیا برای ثبت اختراع در خارج از کشور حمایت مالی صورت می گیرد؟
بله، مخترعین که اختراعات آنها واجد شرایط زیر باشد می توانند از حمایت مالی ثبت در خارج از کشور به میزان 50% کل هزینه برخوردار شوند.
1. اختراع آنها در داخل کشور ( اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ) به ثبت رسیده باشد.
2. ارزیابی و تأیید علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( از طریق اداره کل امور نواوران و ارزشیابی فناوری و یا مراجع منطقه ای مندرج در پرسش هاي قبلي شامل 8 مرجع) دریافت کرده باشند..
3. وکیل قانونی خود را انتخاب و معرفی کرده باشند.
4. برای اختراع خود طرح کسب و کار( Business Plan) تهیه کرده باشند.
5. فرم های مربوط به WPIS را تکمیل کرده باشند.
6. مجوز حمایت مالی را از (کمیته تخصصی ثبت اخترراعات در خارج) کسب کرده باشند.
برای آگاهی بیشتر از نحوه ثبت اختراعات در خارج از کشور و برخورداری از حمایت مالی، به دستورالعمل تهیه شده در این زمینه در اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری مراجعه شود.