پیشرو فناوران برق و ابزار دقیق پارس

دانش بنیان: نوپا
مرحله رشد
مرکز رشد جامع
فرشید پورعلیزاده مدیر عامل