ایده پردازان اندیشه فرتاک

دانش بنیان: نوپا
مرحله رشد
مرکز رشد علوم انسانی
مریم عابدی استاد مدیر عامل