امید الکترونیک سپهر توس

مرحله پیش رشد
مرکز رشد جامع
مجید خسروی مدیر عامل