سامانه جامع اطلاع رسانی و نظارت سیستم های حمل و نقل عمومی (مدارطراح آراد)

دانش بنیان
علیرضا بداغی مدیر عامل