پاورمیتر پیشرفته فمتو الکتریک (تجهیزات ابزارآزما خاورمیانه)

دانش بنیان
حامد ملااحمدیان کاسب مدیر عامل