فیلتر تصفیه آب (معنا پردازان فناور رایا)

دانش بنیان
حاصل از ثبت اختراع
حاصل از پایان نامه
سجاد ایزدی مدیر عامل