رادان الکترونیک فردوسی

دانش بنیان: نوپا
رضائی علیرضا مدیر عامل