دنازیست آسیا

دانش بنیان: نوآور
حسام دهقانی مدیر عامل