کالافناور گستر کالاک

سابقه حضور در مراکز رشد
حسن معدنی ثانی مدیر عامل