توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس

سابقه حضور در مراکز رشد
محسن کامیار مدیر عامل