ایده پردازان جوان فالینوس

سابقه حضور در مراکز رشد
رحمان منصوری راد مدیر عامل