تدبیر اندیشان آرکا

سابقه حضور در مراکز رشد
زهرا اطهری مدیر عامل