مركز رويش سازمان بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري مشهد با همكاري واحدهاي فناور و دانش بنيان پارك علم و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد در منطقه چهار برج(منطقه توس) شهرداري مشهد با حضور آقاي طهوريان عسكري عضوشوراي شهر مشهد،آقاي رضازاده مديرعامل سازمان بازآفريني شهرداري مشهد،آقاي سعادتي كارشناس روابط عمومي و امور بين الملل پارك علم و فناوري دانشگاه وآقاي بامشكي معاون گردشگري و زيارت سازمان فرهنگي شهرداري مشهد، در روز دوشنبه مورخ1402/04/19 افتتاح گرديد.

 

photo 2023 07 15 08 47 21

photo 2023 07 15 08 47 21

photo 2023 07 15 08 47 21