برگزاری نشست علمی با عنوان تبدیل ایده به محصول در روز سه شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ ظهر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.

photo3389435267 

photo3400355233 

photo3400356339 

photo3400356509 

photo3400356982 

photo3400357221