اولين جلسه شوراي فناوري استقرار امور موسسات پارك علم و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد با دستوركار بررسي درخواست پذيرش تعدادي از شركت هاي فناور و همچنين معارفه اعضاي شورا با رييس دانشگاه، در روز سه شنبه يازدهم بهمن ماه 1401 برگزار گرديد.

در اين جلسه جناب آقاي دكتر ضابط، رييس دانشگاه فردوسي مشهد، به لزوم شكل گيري زيست بوم نوآوري شرق كشور اشاره نمودند. همچنين ايشان بر ضرورت برنامه ريزي براي بهبود عملكرد و يكپارچگي فرايند جذب و پذيرش و نظارت بر فعاليت موسسات همكار پارك تاكيد نمودند. سپس مراسم معارفه  و اعطاي حكم اعضاي شوراي ارزيابي تخصصي امورموسسات پارك برگزار شد؛ همچنين در ادامه جلسه شرايط سه شركت فناور به منظور پذيرش و امكان استقرار ايشان در پارك بررسي گرديد.

photo3154686570

photo3154686570

photo3171017295

photo3171023218

photo3171027724