مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

 واحد فناور مستقر درمركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد:

پیشگامان توسعه دوام پذیر

نام مدیرعامل:سید محمود موسوی

زمینه فعالیت:مهندسی شیمی و محیط زیست

ایده محوری:ساخت غشاء، فیلم کش ، مدول ، تماس دهنده و پایلوت غشایی

معرفی کوتاه:

این شرکت سال 1389 تأسیس گردید.محصولات این شرکت در زمینه جداسازی غشایی می باشد که این نوع جداسازی به عنوان یک روش نوین در جهان مطرح است و امروزه با شتاب هرچه بیش تر جایگزین روش های جداسازی سنتی می شود در این راستا این شرکت آماده ی خدمت رسانی به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مختلف می باشد.

محصولات و خدمات:

-ساخت غشا،، فیلم کش ، مدول ، تماس دهنده و پایلوت غشایی

اطلاعات تماس:

آدرس: دانشگاه فردوسی مشهد، جنب دانشکده مهندسی ، مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد

تلفن:8816840-0511

mmousavi@um.ac.irایمیل:

1801 :تعداد دفعات بازید