مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
نام دورهتعداد دورهساعت هر دوره
AutoCAD 2009
2120
كارور CATIA2


100
كارآفريني و تهيه و تدوين طرح كسب و كار
272

کارور  Solid works1


100
تحلیلگر ABAQUS1


60
تکنسین شبکه های کامپیوتر1


240
برنامه ریزی  CPM و کنترل پروژه P31


64
مسئول قراردادها1


68
GIS3


504510 :تعداد دفعات بازید