مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

مشاوران برنامه ريزي و كارآفريني

1- آقاي مهندس مشار موحد

2- آقاي مهندس علي بهرام زاده

 3- آقای مهندس جواد سخدری


1691 :تعداد دفعات بازید