مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

مشاوران عرضه و انتقال فناوري

1- آقاي مهندس امير ملك زاده

2- آقاي دكتر احد ضابط

3- آقاي دكتر عليرضا خوراكيان

1368 :تعداد دفعات بازید