مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

مشاوران سرمايه گذاي و تجاري سازي

 1- دكتر مسعود توفيقي

2- مهدي مروي

3- مهندس عبدالرسول ناصري

1704 :تعداد دفعات بازید