مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

امير ملك زاده

عضو هيات علمي پژوهشكده علوم و صنايع غذايي خراسان رضوي

دانشجوی دکترا يمکانیک- طراحی کاربردی دانشگاه  فردوسي مشهد

ammalekzadeh@gmail.com

 سوابق :

 مديركل پشتیبانی فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوری

رياست سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي خراسان رضوي

رياست پارك علم و فناوري خراسان رضوي

رياست پژوهشكده توسعه فناوري 


5105 :تعداد دفعات بازید