مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد

نام واحد فناور مستقر در مركز رشد فناوري دانشگاه فردوسي مشهد:

فناوري هاي راهبردي آرياژ

عنوان ایده محوری:

طراحي و ساخت كنترلرهاي سيستم اتوماسيون ساختماني (BMS) و مديريت انرژي

توضيح ايده محوري:

سيستم مديريت ساختمان امروزه به عنوان يك نياز واقعي و نه به عنوان يك تكنولوژي لوكس در طراحي ساختمانهاي بلند مرتبه و گسترده توسط مهندسان و مديران ملاحظه مي شود. امروزه افزايش مداوم قيمت انرژي و نياز به دستيابي به اطلاعات صحيح و متمركز، استفاده از BMS را توسط مديريت سرمايه گذار و بهره بردار ساختمان كاملاً توجيه مي نمايد. مزيت اين سيستم نسبت به سيستمهاي كنترلي سنتي استاندارد، عمدتاً امكان كنترل بهينه مديريتي و فني متمركز مي باشد. بايد در محاسبات اقتصادي ايجاد اين سيستم كاملاً به اين نكته توجه داشت كه در حدود 80 درصد از قيمت تجهيزات اين سيستم كه در كنترل سيستمهاي حرارتي و برودتي بصورت مشترك استفاده مي شود در سيستمهاي سنتي و متداول نيز هزينه مي شود. يكي ديگر از نكات مهم در انتخاب سيستم، قابليت پشتيباني مداوم سيستم توسط شركت سازنده و يا نمايندگان داخلي آن مي باشد. قابليتهاي سخت افزاري و نرم افزاري سيستمهاي مديريت ساختمان BMS كم و بيش در بين سازندگان بين المللي مشابه است ولي نكته مهم هنر استفاده از اين قابليتها در مراحل طراحي، برنامه نويسي، نصب و مخصوصاً راه اندازي سيستم مي باشد. مزيتهاي ذكر شده براي اين سيستم مخصوصاً بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش هزينه هاي نگهداري و راهبري تجهيزات حرارتي- برودتي و الكتريكي افزايش شرايط راحتي ساكنين بستگي مستقيم به كيفيت و طراحي برنامه نويسي و اجراي آن و همچنين رابطه مستقيم با سطح علمي مهندسين راهبر BMS در آناليز اطلاعات دارد.

1498 :تعداد دفعات بازید