مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
Top
انتقال آلبوم 

آلبوم ها :
مراسم رونمائي از كتاب دو زبانه داستان راستان
مراسم رونمائي از كتاب دو زبانه داستان راستان
10 تصویر
بازديد معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم از مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد
بازديد معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم از مركز رشد دانشگاه فردوسي مشهد
7 تصویر
مكان هاي عمومي مراكز رشد
مكان هاي عمومي مراكز رشد
7 تصویر
تصاوير واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد
تصاوير واحدهاي فناور مستقر در مركز رشد
7 تصویر
جلسه شورای فناوری مرکز رشد
جلسه شورای فناوری مرکز رشد
8 تصویر
جلسه مديران عامل و كارشناسان واحد هاي فناور با مسئولین مركز رشد و دانشگاه
جلسه مديران عامل و كارشناسان واحد هاي فناور با مسئولین مركز رشد و دانشگاه
8 تصویر
بازدید مسئولین مخابرات از مرکز رشد
بازدید مسئولین مخابرات از مرکز رشد
2 تصویر
بازديد از آسايشگاه شهيد فياض بخش مشهد
بازديد از آسايشگاه شهيد فياض بخش مشهد
19 تصویر
1 زیر آلبومها
گزارش تصويري بازديد از مراكز رشد
گزارش تصويري بازديد از مراكز رشد
11 تصویر