مدیریت مرکز رشد فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
Top جلسه مديران عامل و كارشناسان واحد هاي فناور با مسئولین مركز رشد و دانشگاه
تمام آلبوم ها 

جلسه مديران عامل و كارشناسان واحد هاي فناور با مسئولین مركز رشد و دانشگاه