بازدید رئیس محترم مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه فردوسی مشهد از فضای کتابخانه عمومی امام خمینی در نشست انجام  شده در خصوص همکاری های فی مابین بحث و تبادل نظر شد.

12

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق