در این نشست زمینه های همکاری دو سازمان و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

2 1
4 3

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق