شرکت خلاق فرآوردانه فردوسی مشهد

فناور برگز یده استان در هفته پژوهش و
پیشرو در استفاده از فناوری مادون قرمز در
فرآوری دانه ها ، شما را به بازدید از
شانزدهمین نما یشگاه بین المللی صنعت و
تجهیزات کشاورزی دعوت می کند

11

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق