پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی دانشگاه فردوسی به عنوان یکی از مبادی شناسایی و معرفی شرکت های خلاق

مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، پس از طی فرآیند بررسی و ارزیابی، از سوی دفتر برنامه ریزی توسعه زیست بوم شرکت های خلاق وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان یکی از” مبادی شناسایی و معرفی شرکت های خلاق” پذیرفته شده است.

یادآور می شود با دریافت این مجوز مرکز رشد دانشگاه می تواند شرکت های دارای شرایط زیر را شناسایی و به دفتر مذکور معرفی نماید.

    دارا بودن یکی از شخصیت های حقوقی قابل ثبت در نظام قانونی کشور

    خصوصی بودن شرکت

    محصول یا خدمت شرکت دانش بنیان نباشد.

    مرتبط بودن حوزه فعالیت شرکت و محصول معرفی شده با حوزه های برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق

    محصول یا خدمت می بایست ارائه شده باشد.

               نوآوری محصول یا خدمت در سطح کشور

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق