اولویت های پژوهشی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از:

1316633333316888555555555 5484561231231555551232311

 

595626323659952232656565611 6665225666666666666666

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق