1. پارک های علم و فناوری داخلی
  2. پارک های علم و فناوری خارجی

12221214554445  424858412021542105201 yekta banner right fa main-logo 45421111111
parklogo pgstp-logo name-arshia-300 86655555555 5448541223100 888622556322555555
8865441123333333333 5412323323223323223 Link-73 8888855555222222 httpwww.sstp.ir
664455222 99966666655555554444444 88888555522200000000 56522211144444444566666666666 523145235441244
555555222211111133333 7852333333 8885552220000 9998855545655655855 64541256
231256455 9876541233588 3215468752 2153246325878

95213654

985325152

985231546

321456698

 3215896333

9321235212

321526544566666

25465585555 

Logo-300x300 

 3258745622222

IP logo color-3 1525254698555 3542542

 

94582154

tamu logo

Logo-No-Background IIT UTP Logo 2016 hd logo logo r6666666666   img-jntp-logo-en33333

next
prev

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق