1. کمیته تخصصی مالکیت فکری
  2. کمیته تخصصی پشتیبانی فناوری
  3. کمیته تخصصی آموزش
  4. کمیته تخصصی تجاری سازی و انتقال فناوری
  5. کمیته تخصصی توانمندسازی دانشجویی
  6. کمیته تخصصی بهبود فرایندها

9999666666633333333333344444444441

99985622120103654223669998

999922225555444666333222111

6666555442315265426523

5555882211133366652233222222

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق