خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

563323646356
  • معرفی به آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده ها و واحدها جهت دریافت خدمات

5325120111111111111

563563265656565

  • فضای کارگاهی به مساحت 330 متر مربع (سرمایه گذاری 600 میلیون)
6496666666524

615215215241526313523615125
  • فضای خدمات گلخانه ای به مساحت 600 متر مربع (سرمایه گذاری 200 میلیون)

  • مرکز نوآوری و توسعه فناوری های پیشرفته با در اختیار داشتن 4 آزمایشگاه و 40 دفتر کار جهت واحدهای فناور و واحدهای R&D صنایع استان
6145645231531312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رویدادهای پیش رو

26 تا 31 اردیبهشت ماه 1398
27 تا 30 تیرماه 1398

 


 

معرفی شرکت ها: شرکت دانش بنیان تحقیقات صنعتی آفتابگردان تابان شرق