اطلاعات شرکت ... مستقر در امور موسسات پارک علم و فناوری

 

 مجوز واحد فناوری
 certificateمعرفی شرکت

نام شرکت  مدیر عامل حوزه فعالیت زمینه تخصصی  زمان پذیرش  آدرس  لوگو
               m.aminتحقیق و توسعه

تعداد پروژه عنوان پروژه های تحقیق و توسعه تعداد نفرات شاغل تعداد دانشجویان مستقر  تعداد طرح کارورزی / کارآموزی / دستیار فناوری
           توسعه بازار

کاتالوگ محصول  لیست محصولات
     مالی

برآورد بودجه (میلیون تومان)
 مستندات

گواهی دانش بنیان  ثبت اختراع عنوان قرارداد ها رضایت نامه ها  فایل های pdf  تصاویر