فناوران هوشمند کاشت

دانش بنیان: نوپا
مرحله رشد
مرکز رشد جامع
کاظم معصومی مدیر عامل