آنزیم دارای توان پلیمرازی آنیزوترمال و رونوشت برداری معکوس در دمای 68 درجه سانتی گراد (دنازیست آسیا)

حسام دهقانی مدیر عامل