آنزیم پلیمراز ایزوترمال فعال در 65 درجه سانتی گراد (دنازیست آسیا)

حسام دهقانی مدیر عامل