آنزیم RT رونوشت بردار معکوس، با عملکرد بسیار سریع و فعالیت بهینه در دمای بالا (دنازیست آسیا)

حسام دهقانی مدیر عامل