کیت های استخراج DNA‌ ژنومی، RNA توتال، و DNA‌پلاسمیدی (دنازیست آسیا)

حسام دهقانی مدیر عامل