دستگاه جوش التراسونیک مدل Rug3000 (رادان الکترونیک فردوسی)

رضائی علیرضا مدیر عامل