دستگاه جوش التراسونیک مدل Rug1500 (رادان الکترونیک فردوسی)

رضائی علیرضا مدیر عامل