برد دستگاه کوماکس مدل RK2000 (رادان الکترونیک فردوسی)

رضائی علیرضا مدیر عامل